ЗА ЧЛАНОВЕ

O УДРУЖЕЊУ

KАКО ПОСТАТИ ЧЛАН УДУС-А

Ко може бити члан Удружења драмских уметника Србије?

Чланство у Удружењу драмских уметника Србије чине редовни чланови и почасни чланови.

Редовни члан Удружења може бити држављанин Републике Србије који професионално делује на територији Републике Србије у области драмске уметности, ако испуњава следеће услове:

Удружење обезбеђује једнака права, обавезе и одговорности свих чланова у складу са законом, Статутом и одлукама донетим на Скупштини или од стране изабраних органа.

Почасни члан Удружења може бити лице, држављанин Републике Србије и страни држављанин, које је својим радом, ангажовањем и личним ауторитетом значајно допринело развоју и афирмацији позоришне уметности и делатности уопште. Лице предложено за Почасног члана мора уживати углед код чланства, у широј средини и јавности. Проглашење Почасног члана врши Скупштина Удружења, на образложени предлог Председништва, које је дужно да уз предлог поднесе и информацију да ли предложени кандидат прихвата почасно чланство.
Почасном члану уручује се утврђена одговарајућа Повеља.
Почасни члан има сва права, осим активног и пасивног права гласа.

Каква је процедура за пријем у чланство?

Лице које сматра да испуњава  услове за пријем у чланство и које жели да постане редовни члан Удружења треба да поднесе приступницу за пријем у чланство, као и доказе о испуњењу услова за пријем у чланство. Све потребне информације и формулари могу се добити од Стручне службе Удружења драмских уметника Србије.

Одлуку о пријему у чланство Удружења доноси Комисија за статусна права чланова.
Почасним чланом Удружења може постати драмски уметник по позиву Председништва Удружења у складу са одредбама Статута.

Која су права и дужности чланова Удружења?

Права и дужности  чланова Удружења су:

Када наступа престанак чланства?

Чланство у Удружењу  престаје:

Члан УДУС-а коме је престало чланство иступањем, искључењем или због неплаћања чланарине дужан је да без одлагања врати чланску карту Удружења.