ЗА ЧЛАНОВЕ

O УДРУЖЕЊУ

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ ЧЛАНОВА                      

На основу овлашћења из члана 77. Статута, Председништво Удружења драмских уметника Србије на својој седници дана 8.11.2010. године доноси следећи

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ ЧЛАНОВА

УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Углед и место које култура ужива у једној држави утиче на развој духовног бића њеног становништва. Подстицањем свих облика културног стваралаштва омогућава се слобода, убрзава динамика и уздижу домети уметничког стварања, које је резултат креативности човековог духа.

Богатство нашег драмског стваралаштва је утврђена културна чињеница  и представља знаменит део наше уметничке баштине. Драмски уметници својим особеним креативним чином дају значајан допринос у уметничком животу наше земље, као и у представљању њених духовних вредности у свету.

Члан 1.
Кодекс професионалне етике драмских уметника обухвата скуп начела и правила понашања у области професионалног и јавног деловања.

Члан 2.
Драмски уметник је лице које обавља уметничку делатност у области драмског стваралаштва као своју професионалну опредељеност.

Члан 3.
Драмски уметник поштује и брани свој рад као интелектуалну уметничку својину, следећи златна правила сталежа о јединству извођача, представе и публике.

Члан 4.
Професија драмског уметника обухвата сложен систем уметничких, стручних, колегијалних и сарадничких односа. Први услов опстанка у професији је обавеза пуног поштовања законитости ових односа.

Члан 5.
Професионалан став драмског уметника према својој делатности, одређује однос других према његовој професији. Драмски стваралац се препознаје и вреднује по сопственом делу.

Члан 6.
Драмски уметник је морално, материјално и уметнички одговоран за свој део посла у заједничком раду и резултату тога рада.

Члан 7.
Уметничко деловање драмског уметника обједињује стваралачки рад  колега, сарадника и учесника  различитих струка.

Члан 8.
Драмски уметник је одговоран за уметнички ниво свога рада.

Члан 9.
Уметничко стваралаштво драмског уметника јесте самосвојан израз и ужива неприкосновен интегритет и заштиту ауторства, како у средини у којој је настало, тако и ван ње.

Члан 10.
Драмски уметник својим професионалним односом чува неповредивост ауторске целине уметничког остварења.

Члан 11.
Околности под којима драмски уметник обавља своју делатност морају бити на професионалном нивоу, не смеју бити понижавајуће, нити на штету његовог достојанства и резултата рада.

Члан 12.
Драмски уметник има обавезу да поштује своју професију у складу са успостављеним професионалним и моралним нормама.

Члан 13.

Драмски уметник има у свакој прилици високу свест о одговорности коју носи као јавна личност и моралну обавезу чувања вредности своје професије.

Члан 14.
Драмски уметник има слободу у прихватању уметничких обавеза, при чему га опредељују искључиво уметничка и професионална начела. 

Члан 15.
Дужност драмског уметника је да негује и унапређује колегијални однос са другим учесницима драмског стваралаштва.

Члан 16.
Пошто рад и резултати рада одређују уметнички, друштвени и материјални статус драмских уметника, оцењивање и вредновање њихових уметничких домета подлеже пуној моралној и професионалној одговорности.

Члан 17.
Чланство у Удружењу драмских уметника Србије  обавезује драмске уметнике да доприносе развоју и остварењу свих облика његових делатности.

Члан 18.
Члан Удружења драмских уметника Србије који нелојалним односом према правима других обезбеди себи стицање користи, крши основни принцип професионалног морала и подлеже санкцијама.

Члан 19.
Члан Удружења драмских уметника Србије који непрофесионалним односом према процесу рада онемогући своје колеге, сараднике и стручњаке да остваре свој уметнички резутат, као и стицање дохотка, врши тешку повреду професионалних норми и подлеже санкцијама.

Члан 20.
Члан Удружења драмских уметника Србије који себи обезбеди друштвени престиж или материјалну корист неуметничким чином и нелојалном конкуренцијом, грубо нарушавајући професионалну етику и колегијалне односе, доводи у питање своје чланство у Удружењу.

Члан 21.
Драмски уметник који злоупотреби медијску позицију у сврху омаловажавања рада или личности својих колега и сарадника, врши грубо огрешење и подлеже најстрожим санкцијама.

Члан 22.
Удружење драмских уметника Србије преузима обавезу да случајеве који су у супротности са овим Кодексом преда на процену Суду части Удружења драмских уметника Србије.

Члан 23.
Удружење драмских уметника Србије преузима обавезу да истиче врхунске уметничке резултате и изузетне домете драмских уметника и подстиче њихово вредновање и награђивање.

Члан 24.
Члан Удружења драмских уметника Србије дужан је да заступа углед и интерес свог професионалног удружења, како у уметничком и професионалном смислу, тако и у својим јавним иступањима.

Члан 25.
Овим Кодексом престаје да важи Кодекс професионалне етике чланова Савеза драмских уметника Србије од  24. маја 2004. године.

Члан 26.
Кодекс професионалне етике ступа на снагу и примењиваће се од дана доношења.

                          
За УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
Љиљана Ђурић, председник