ЗА ЧЛАНОВЕ

O УДРУЖЕЊУ

УПРАВЉАЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА                        

Највиши орган управљања у УДУС-у је Скупштина, коју чине сви чланови.

Извршни органи који управљају УДУС-ом између скупштинских заседања су Председништво и Председник, који представља и заступа УДУС. За свој рад Председник и Председништво одговорни су Скупштини УДУС-а.

Председништво као своја радна тела именује сталне и повремене комисије.

Контролу рада и материјално финансијског пословања врши Надзорни одбор.

Посебан орган, Суд части, делује када члан поступа супротно Кодексу професионалне етике чланова УДУС-а и супротно циљевима и задацима УДУС-а.

Чланови УДУС-а могу се организовати преко огранака који се формирају на територији једне или више општина у којима делују професионална позоришта. Огранци немају својство правног лица.

Односи у УДУС-у уређени су највишим општим актом – Статутом и другим актима (Кодексом професионалне етике чланова, правилницима о раду комисија, правилницима о додели награда итд).
Основно начело рада свих органа УДУС-а је јавност рада.

Стручне, административно-техничке и друге послове у УДУС-у обавља Стручна служба, која има пет радника у сталном радном односу и сталне и повремене хонорарне сараднике.