ludus

 1.     KAKO POSTATI ČLAN UDUS-A

 2.  

 3. Ko može biti član Udruženja dramskih umetnika Srbije?

  Članstvo u Udruženju dramskih umetnika Srbije čine redovni članovi i počasni članovi.

  Redovni član Udruženja može biti državljanin Republike Srbije koji profesionalno deluje na teritoriji Republike Srbije u oblasti dramske umetnosti, ako ispunjava sledeće uslove:

  1. 1. da je završio fakultet ili akademiju dramskih umetnosti
  2. 2. da ima neku drugu visoku, višu ili srednju stručnu spremu, a da se najmanje četiri godine kontinuirano profesionalno bavi dramskom umetnošću sa relevantnim umetničkim rezultatima.

  Udruženje obezbeđuje jednaka prava, obaveze i odgovornosti svih članova u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama donetim na Skupštini ili od strane izabranih organa.

  Počasni član Udruženja može biti lice, državljanin Republike Srbije i strani državljanin, koje je svojim radom, angažovanjem i ličnim autoritetom značajno doprinelo razvoju i afirmaciji pozorišne umetnosti i delatnosti uopšte. Lice predloženo za Počasnog člana mora uživati ugled kod članstva, u široj sredini i javnosti. Proglašenje Počasnog člana vrši Skupština Udruženja, na obrazloženi predlog Predsedništva, koje je dužno da uz predlog podnese i informaciju da li predloženi kandidat prihvata počasno članstvo.
  Počasnom članu uručuje se utvrđena odgovarajuća Povelja.
  Počasni član ima sva prava, osim aktivnog i pasivnog prava glasa.

  Kakva je procedura za prijem u članstvo?

  Lice koje smatra da ispunjava  uslove za prijem u članstvo i koje želi da postane redovni član Udruženja treba da podnese pristupnicu za prijem u članstvo, kao i dokaze o ispunjenju uslova za prijem u članstvo. Sve potrebne informacije i formulari mogu se dobiti od Stručne službe Udruženja dramskih umetnika Srbije.

  Odluku o prijemu u članstvo Udruženja donosi Komisija za statusna prava članova.
  Počasnim članom Udruženja može postati dramski umetnik po pozivu Predsedništva Udruženja u skladu sa odredbama Statuta.

  Koja su prava i dužnosti članova Udruženja?

  Prava i dužnosti  članova Udruženja su:

  1. 1. da se profesionalno bavi dramskom umetnošću poštujući Kodeks profesionalne etike članova Udruženja
  2. 2. da se pridržava Statuta i drugih opštih akata Udruženja
  3. 3. da bira, da bude biran i da neposredno učestvuje u radu organa Udruženja
  4. 4. da izvršava odluke organa Udruženja
  5. 5. da se bavi aktivnostima koje organizuje Udruženje
  6. 6. da predlaže pokretanje novih vidova aktivnosti i unapređivanje kvaliteta i sadržine rada u Udruženju
  7. 7. da ukazuje na probleme koji se tiču profesionalnog rada članova i zahteva uključivanje Udruženja u njihovo rešavanje
  8. 8. da učestvuje u organizovanju i izvođenju pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih manifestacija Udruženja
  9. 9. da u saradnji sa Udruženjem realizuje samostalne umetničke projekte
  10. 10. da koristi pomoć Fonda solidarnosti dramskih umetnika, u skladu sa Pravilnikom i mogućnostima Fonda
  11. 11. da svojim ponašanjem i profesionalnim radom u Udruženju i van njega doprinosi afirmaciji dramskog stvaralaštva
  12. 12. da redovno obaveštava Udruženje o svom profesionalnom radu i promenama u ličnim podacima
  13. 13. da redovno izmiruje obaveze članarine

  Kada nastupa prestanak članstva?

  Članstvo u Udruženju  prestaje:

  1. 1. istupanjem člana - pisanom izjavom da više ne želi da bude član Udruženja
  2. 2. isključenjem iz članstva odlukom nadležnih organa Udruženja
  3. 3. neplaćanjem članarine 12 meseci uzastopno
  4. 4. smrću člana
  Član UDUS-a kome je prestalo članstvo istupanjem, isključenjem ili zbog neplaćanja članarine dužan je da bez odlaganja vrati člansku kartu Udruženja.