ludus

Istorijat

Osnivanje Udruženja inicirano je u vreme Prvog svetskog rata, kada je grupa glumaca, prešavši Albaniju, 1919.godine, stvarala pozorište na Krfu i razmišljala o osnivanju Udruženja glumaca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Jugoslavije). Prva Skupština, na kojoj je Kralj Aleksandar I Karađorđević prihvatio da štiti i bude visoki pokrovitelj Udruženja, održana je 15. septembra 1919, a Udruženje glumaca bilo je prvo koje je tada, u Beogradu, okupilo sve glumce, ali i ostale scenske ljude, te operske pevače i baletske igrače. Za predsednika je izabran glumac Sava Todorović.

Opširnije.......


Lična karta


Udruženje dramskih umetnika Srbije je dobrovoljno, nevladino i neprofitno profesionalno udruženje koje okuplja dramske umetnike: glumce, reditelje, dramske pisce, dramaturge, kao i umetničke saradnike:

organizatore scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti, odnosno pozorišne i radio producente,

suflere,

inspicijente,

teatrologe i pozorišne kritičare.

Članovi Udruženja slobodno su udruženi radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti razvoja i unapređenja dramske umetnosti i stvaralaštva i ostvarenja i zaštite svojih profesionalnih interesa.

Udruženje dramskih umetnika Srbije danas okuplja blizu 1500 članova, a profesije članova UDUS-a reprezentuju većinu umetničkih, odn. stručnih profila u oblasti scenskog stvaralaštva. Osim brojnošću, Udruženje dramskih umetnika Srbije ponosi se i ugledom svojih članova – eminentnih dramskih umetnika, nosilaca brojnih strukovnih i društvenih priznanja i nagrada. Od osnivanja Udruženja do danas njegovoj afirmaciji doprineli su – svojom pripadnošću ili neposrednim ličnim angažovanjem u radu Udruženja – najznačajniji umetnici sa ovih prostora.

 

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ČLANOVA

 

Na osnovu ovlašćenja iz člana 77. Statuta, Predsedništvo Udruženja dramskih umetnika Srbije na svojoj sednici dana 8.11.2010. godine donosi sledeći

UDRUŽENJA DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE

Ugled i mesto koje kultura uživa u jednoj državi utiče na razvoj duhovnog bića njenog stanovništva. Podsticanjem svih oblika kulturnog stvaralaštva omogućava se sloboda, ubrzava dinamika i uzdižu dometi umetničkog stvaranja, koje je rezultat kreativnosti čovekovog duha.

Bogatstvo našeg dramskog stvaralaštva je utvrđena kulturna činjenica  i predstavlja znamenit deo naše umetničke baštine. Dramski umetnici svojim osobenim kreativnim činom daju značajan doprinos u umetničkom životu naše zemlje, kao i u predstavljanju njenih duhovnih vrednosti u svetu.....

Opširnije....

 


Osnovni ciljevi i organizacija

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

 1. 1. Razvoj  i unapređenje dramskog stvaralaštva u Republici Srbiji
 2. 2. Unapređenje i razvoj dramske umetnosti u duhu savremenih dostignuća u zemlji i inostranstvu
 3. 3. Podsticanje izučavanja dramske umetnosti
 4. 4. Pružanje pomoći pri zaštiti autorskih i drugih prava dramskih i pozorišnih stvaralaca
 5. 5. Afirmacija članova Udruženja
 6. 6. Ostvarivanje saradnje sa svim organizacijama na teritoriji Republike Srbije koje imaju za cilj afirmaciju dramskog stvaralaštva
 7. 7. Ostvarivanje saradnje sa svim pozorištima, pozorišnim grupama, acocijacijamai institucijama pozorišne delatnosti
 8. 8. Ostvarivanje saradnje sa srodnim umetničkim udruženjima, asocijacijama, institutima i organizacijama u inostranstvu
 9. Opširnije.....

 

Upravljačko organizaciona struktura

                                  

Najviši organ upravljanja u UDUS-u je Skupština, koju čine svi članovi.

Izvršni organi koji upravljaju UDUS-om između skupštinskih zasedanja su Predsedništvo i Predsednik, koji predstavlja i zastupa UDUS. Za svoj rad Predsednik i Predsedništvo odgovorni su Skupštini UDUS-a.

Predsedništvo kao svoja radna tela imenuje stalne i povremene komisije.

Kontrolu rada i materijalno finansijskog poslovanja vrši Nadzorni odbor.

Poseban organ, Sud časti, deluje kada član postupa suprotno Kodeksu profesionalne etike članova UDUS-a i suprotno ciljevima i zadacima
UDUS-a.

Članovi UDUS-a mogu se organizovati preko ogranaka koji se formiraju na teritoriji jedne ili više opština u kojima deluju profesionalna pozorišta. Ogranci nemaju svojstvo pravnog lica.

Odnosi u UDUS-u uređeni su najvišim opštim aktom – Statutom i drugim aktima (Kodeksom profesionalne etike članova, pravilnicima o radu komisija, pravilnicima o dodeli nagrada itd).
Osnovno načelo rada svih organa UDUS-a je javnost rada.

 

Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u UDUS-u obavlja Stručna služba, koja ima pet radnika u stalnom radnom odnosu i stalne i povremene honorarne saradnike

 

Kako postati član UDUS-a


 1. Ko može biti član Udruženja dramskih umetnika Srbije?

  Članstvo u Udruženju dramskih umetnika Srbije čine redovni članovi i počasni članovi.

  Redovni član Udruženja može biti državljanin Republike Srbije koji profesionalno deluje na teritoriji Republike Srbije u oblasti dramske umetnosti, ako ispunjava sledeće uslove:

  1. 1. da je završio fakultet ili akademiju dramskih umetnosti
  2. 2. da ima neku drugu visoku, višu ili srednju stručnu spremu, a da se najmanje četiri godine kontinuirano profesionalno bavi dramskom umetnošću sa relevantnim umetničkim rezultatima.

  Udruženje obezbeđuje jednaka prava, obaveze i odgovornosti svih članova u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama donetim na Skupštini ili od strane izabranih

  Opširnije
  ........

 

Statut UDUS-a

 

PREČIŠĆEN TEKST (Statut usvojen na Skupštini Udruženja održanoj 09.06.2010. godine sa Izmenama i dopunama usvojenim na Skupštini Udruženja održanoj 01.12.2011. godine i Izmenama i dopunama usvojenim na Skupštini Udruženja održanoj 05.12.2016. godine)
S T A T U T  U D R U Ž E NJ A  D R A M S K I H  U M E T N I K A  S R B I J E I Osnovne odredbe
Član 1. Ovim Statutom uređuju se odnosi u UDRUŽENJU DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE, reprezentativnom udruženju u kulturi (u daljem tekstu Udruženje), i to: naziv i sedište, ciljevi i zadaci, unutrašnja organizacija, članstvo, upravljanje, fondovi, Sud časti, javnost rada, stručna služba, sredstva, opšti akti, imovina, poslovn…

pdf Statut.pdf