ludus

 1. DELATNOST

  Udruženje dramskih umetnika Srbije je dobrovoljno, nevladino i neprofitno profesionalno udruženje koje okuplja dramske umetnike: glumce, reditelje, dramske pisce, dramaturge, kao i umetničke saradnike: organizatore scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti, odnosno pozorišne i radio producente, suflere, inspicijente, teatrologe i pozorišne kritičare.

  Članovi Udruženja slobodno su udruženi radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti razvoja i unapređenja dramske umetnosti i stvaralaštva i ostvarenja i zaštite svojih profesionalnih interesa.

  Udruženje dramskih umetnika Srbije danas okuplja blizu 1500 članova, a profesije članova UDUS-a reprezentuju većinu umetničkih, odn. stručnih profila u oblasti scenskog stvaralaštva. Osim brojnošću, Udruženje dramskih umetnika Srbije ponosi se i ugledom svojih članova – eminentnih dramskih umetnika, nosilaca brojnih strukovnih i društvenih priznanja i nagrada. Od osnivanja Udruženja do danas njegovoj afirmaciji doprineli su – svojom pripadnošću ili neposrednim ličnim angažovanjem u radu Udruženja – najznačajniji umetnici sa ovih prostora.

  Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

  - razvoj  i unapređenje dramskog stvaralaštva u Republici Srbiji

  - unapređenje i razvoj dramske umetnosti u duhu savremenih dostignuća u zemlji i inostranstvu

  - podsticanje izučavanja dramske umetnosti

  - pružanje pomoći pri zaštiti autorskih i drugih prava dramskih i pozorišnih stvaralaca

  - afirmacija članova Udruženja

  - ostvarivanje saradnje sa svim organizacijama na teritoriji Republike Srbije koje imaju za cilj afirmaciju dramskog stvaralaštva

  - ostvarivanje saradnje sa svim pozorištima, pozorišnim grupama, acocijacijamai institucijama pozorišne delatnosti

  - ostvarivanje saradnje sa srodnim umetničkim udruženjima, asocijacijama, institutima i organizacijama u inostranstvu

  - saradnja sa pozorištima i drugim profesionalnim institucijama i organizacijama radi rešavanja statusnih pitanja dramskih i pozorišnih stvaralaca

  - poslovi regulisanja penzijsko-invalidskog osiguranja i zdravstvene zaštite članova u skladu sa pozitivnim propisima

  - organizovanje, realizacija, produkcija i distribucija pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih vidova aktivnosti članova Udruženja

  - osnivanje i organizovanje posebnih fondova i sredstava za usavršavanje i stipendiranje svojih članova, kao i za pomoć ugroženim članovima

  - razvijanje privredno-poslovne aktivnosti u okviru registrovane delatnosti u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Udruženja

  - objavljivanje i promocija dela nastalih stvaralaštvom Udruženja i članstva

  - organizovanje zajedničke službe za obavljanje administrativno–finansijskih poslova Udruženja

  - izdavanje pozorišnih novina LUDUS (List Udruženja dramskih umetnika Srbije) i  publikacija o radu Udruženja i članstva

  - ostvarivanje saradnje sa ustanovama radija, televizije, filma  i drugim institucijama u kojima rade i sarađuju članovi Udruženja

  - staranje i briga o životnim uslovima penzionisanih dramskih umetnika

  - obezbeđivanje finansijskih sredstava neophodnih za rad Udruženja

  - ustanovljavanje i dodela nagrada i priznanja dramskim umetnicima

  - predlaganje članova Udruženja za istaknuta društvena i stručna priznanja i nagrade

  - iniciranje i aktivno učešće u predlaganju zakonskih rešenja vezanih za dramsko stvaralaštvo, status članova i drugo

  - obavljanje  poslova poverenih od strane Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva, a na osnovu Zakona o kulturi


  Najviši organ upravljanja u UDUS-u je Skupština, koju čine svi članovi.
  Izvršni organi koji upravljaju UDUS-om između skupštinskih zasedanja su Predsedništvo i Predsednik, koji predstavlja i zastupa UDUS. Za svoj rad Predsednik i Predsedništvo odgovorni su Skupštini UDUS-a.
  Predsedništvo kao svoja radna tela imenuje stalne i povremene komisije.
  Kontrolu rada i materijalno finansijskog poslovanja vrši Nadzorni odbor.
  Poseban organ, Sud časti, deluje kada član postupa suprotno Kodeksu profesionalne etike članova UDUS-a i suprotno ciljevima i zadacima UDUS-a.
  Članovi UDUS-a mogu se organizovati preko ogranaka koji se formiraju na teritoriji jedne ili više opština u kojima deluju profesionalna pozorišta. Ogranci nemaju svojstvo pravnog lica.
  Odnosi u UDUS-u uređeni su najvišim opštim aktom – Statutom i drugim aktima (Kodeksom profesionalne etike članova, pravilnicima o radu komisija, pravilnicima o dodeli nagrada itd).
  Osnovno načelo rada svih organa UDUS-a je javnost rada.

  Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u UDUS-u obavlja Stručna služba, koja ima pet radnika u stalnom radnom odnosu i stalne i povremene honorarne saradnike.

   

  pdf Statut UDUS-a.pdf

  pdf Kodeks profesionalne etike članova UDUS-a.pdf